Vakuum-pakovanja garantuju čuvanje kafe od uticaja kiseonika, vlage i drugih elemenata iz okruženja.

Velik broj prehrambenih proizvoda potrebno je sačuvati od uticaja kiseonika tokom skladištenja, što se može sprovesti na nekoliko načina. Jedan od načina je i uklanjanje kiseonika iz ambalaže – vakuumsko pakovanje.

Naš proizvod kafa pakuje se na linijama izuzetno velike brzine i zbog čuvanja od uticaja kiseonika pakovanje se vrši pod vakuumom. Ovakvim načinom pakovanja zagarantovano je najbolje očuvanje kvaliteta proizvoda.

U Franck-u preovlađuju proizvodi pakovani u ambalažu od višeslojnih polimera i kombinovanih materijala. Naime, spojem različitih monomaterijala dobija se kombinacija željenih karakteristika za očuvanje određenih proizvoda. Kod uslova primene ambalažnog materijala za pakovanje pod vakuumom, ambalažni materijal, a time i odabrani barijerni plastomer, mora biti što manje propustljiv za vazduh, kiseonik, azot i ugljen-dioksid. Izbor folija u Franck-u baziran je na principu odabira materijala nadoknađivanjem negativnih svojstava jedne folije pozitivnim svojstvima druge folije. Franck svojom kombinacijom šestoslojnog najbolje odabranog ambalažnog materijala i vakuum-pakovanjem ispunjava sve bitne zahteve za očuvanje proizvoda. Njime se garantuje nepropustljivost za gasove, vodenu paru, vlagu, elektromagnetska zračenja (svetlost i UV) i kiseonik, te se čuvaju aromatska svojstva, ukus, miris, boja i nutritivna vrednost proizvoda, a produžen je i njegov rok trajanja.

Takođe, vodilo se računa o materijalima koji se mogu koristiti neposredno za pakovanje proizvoda jer se postupci izrade i dodaci koji se koriste pri izradi polimernih materijala pažljivo biraju, s ciljem izrade zdravstveno ispravnih materijala i ambalaže. Važno je naglasiti da nema interakcije materijala s upakovanim sadržajem.

Zahvaljujući razvoju svesti o potrebi očuvanja okoline i evoluciji shvatanja mogućeg uticaja ambalaže na zagađenje okoline, polimerna ambalaža se s pozicije najneprihvatljivije našla u poziciji ekološki najprihvatljivije. Franck, takođe, vodi računa o sveobuhvatnom sagledavanju uticaja ambalaže na okolinu, u čitavom njenom životnom ciklusu, počevši od faze korišćenja sirovina do njenog odlaganja.