Vakuum pakiranje jamči očuvanje kave od utjecaja kisika, vlage i drugih elemenata iz okruženja

Velik broj prehrambenih proizvoda potrebno je očuvati od utjecaja kisika tijekom skladištenja što se može provesti na nakoliko načina. Jedan od načina je i evakuacijom kisika iz ambalaže – tj. vakuumsko pakiranje.

Naš proizvod Kava pakira se na linijama iznimno velike brzine te se zbog očuvanja od utjecaja kisika pakiranje vrši pod vakuumom. Ovakvim načinom pakiranja zajamčeno je najbolje očuvanje kvalitete proizvoda.

U Francku dominiraju proizvodi pakirani u ambalažu od višeslojnih polimera i kombiniranih materijala. Naime, kombinacijom različitih monomaterijala dobiju se laminati željenih svojstava za očuvanje određenih proizvoda. Pri uvjetima primjene ambalažnog materijala za pakiranje pod vakuumom, ambalažni materijal, a time i odabrani barijerni plastomer moraju biti što manje propusni za zrak, kisik, dušik i ugljikov dioksid. Izbor folija u Francku temljen je na principu odabira materijala nadomještanjem negativnih svojstava jedne folije pozitivnim svojstvima druge folije. Franck svojom kombinacijom šestslojnog najbolje odabranog ambalažnog materijala i vakuumskim pakiranjem ispunjava sve bitne zahtjeve za očuvanjem proizvoda. Njime se jamči nepropusnost za plinove, vodenu paru, vlagu, elektromagnetska zračenja (svijetlost i UV) i kisik, te se čuvaju aromatska svojstva, okus, miris, boja i nutritivna vrijednost proizvoda te je produljen i rok trajanja istog.

Također, vodilo se računa o materijalima koji se mogu koristiti neposredno za pakiranje proizvoda jer se postupci izrade i dodaci koji se koriste pri izradi polimernih materijala brižljivo biraju, s ciljem izrade zdrastveno ispravnih materijala i ambalaže. Bitno je naglasiti da nema interakcije materijala s upakiranim sadržajem.

Zahvaljujući razvoju svijesti o potrebi očuvanja okoliša i evoluciji shvaćanja mogućeg utjecaja ambalaže na zagađenje okoliša, polimerna ambalaža se s pozicije najneprihvatljivje našla u poziciji ekološki najprihvatljivje. Franck također vodi računa o sveobuhavtnom sagledavanju utjecaja ambalaže na okoliš, u čitavom njenom životnom ciklusu počevši od faze korištenja sirovina do njenog zbrinjavanja.