V SKLADU Z DOLOČBO 622.E ČLENA ZGD-1

Direktor družbe Franck Ljubljana, trgovina in storitve d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana in z matično številko 1214390000, davčno številko 73091073,  ( v nadaljevanju Franck Ljubljana d.o.o. ), pod vložno številko 10672500 vpisana v Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani na podlagi drugega odstavka 622.e člena ZGD-1 za upnike in za zainteresirano javnost objavlja

OBVESTILO V ZVEZI Z NAMERAVANO ČEZMEJNO ZDRUŽITVIJO

Dne 25.11.2022 je bil podpisan SKUPNI NAČRT ČEZMEJNE ZDRUŽITVE med družbo Franck Ljubljana d.o.o. kot prevzeto družbo ter družbo Franck d.d. kot prevzemno družbo v notarskem zapisu pred notarjem Ivanom Jurićem iz Zagreba pod številko OV-559772022, ki je bil predan sodnemu registru Trgovskega sodišča v Zagrebu dne 29.11.2022 pod številko R3-12258/22 ter objavljen na internetni strani prevzemne družbe Franck d.d. in dne 8.12.2022 objavljen v sodnem registru Trgovskega sodišča v Zagrebu. 

Skupen načrt čezmejne združitve ureja čezmejno združitev družb Franck Ljubljana d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana in z matično številko 1214390000, davčno številko 73091073, pod vložno številko 10672500 vpisana v Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, kot prevzeto družbo in FRANCK, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, DIONIČKO DRUŠTVO, VODOVODNA 20, ZAGREB, HRVAŠKA, z matično številko 080000209, vpisana v sodni register Trgovinskega sodišča v Zagrebu, z davčno številko 07676693758 ( v nadaljevanju Franck d.d. ), kot družbenik vpisana v slovenski sodni register pod identifikacijsko številko 83022651, kot prevzemno družbo, Direktor prevzete družbe Franck Ljubljana d.o.o. bo sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani po objavi tega obvestila v Uradnem listu RS predložil overjen prevod besedila Skupnega načrta čezmejne združitve med družbo Franck d.d., Vodovodna ulica 20, Zagreb, Hrvaška, z matično številko 080000209, vpisano v sodni register Trgovinskega sodišča v Zagrebu, z davčno številko 07676693758, kot prevzemno družbo ter Franck Ljubljana d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana in z matično številko 1214390000, davčno številko 73091073, kot prevzeto družbo.

Listine, opredeljene v drugem odstavku 622.e člena ZGD-1 so shranjene pri zgoraj navedenih sodiščih.

Prevzemna družba Franck d.d. je imetnica vseh deležev prevzete družbe Franck Ljubljana d.o.o., zato za veljavnost sklepa o soglasju za čezmejno združitev v skladu s 622.f členom ZGD-1 ni potrebno soglasje edinega družbenika prevzete družbe, to je Franck d.d., ki je prevzemna družba.

Prevzemna družba Franck d.d. je edini družbenik prevzete družbe Franck Ljubljana d.o.o., kateri so poznana letna poročila prevzete družbe za zadnja tri poslovna leta, vmesne bilance prevzete družbe ter poročila direktorja prevzete družbe v skladu z 2. odstavkom 586. člena ZGD-1.

V skladu s 622.j členom ZGD-1 imajo upniki prevzete družbe Franck Ljubljana d.o.o. pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v enem mesecu po objavi obvestila o predložitvi načrta čezmejne združitve registrskemu organu. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi čezmejne združitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Šteje se, da je izpolnitev njihovih terjatev ogrožena, če je vsota osnovnega kapitala in vezanih rezerv družbe, ki izide iz čezmejne združitve, nižja od vsote osnovnega kapitala in vezanih rezerv prevzete družbe.

Pri čezmejni združitvi Franck Ljubljana d.o.o. in Franck d.d. je zagotovljeno varstvo upnikov Franck Ljubljana d.o.o. kot prevzete družbe, saj izpolnitev terjatev upnikov prevzete družbe Franck Ljubljana d.o.o., ki s čezmejno združitvijo prenaša svoje premoženje, pravice in obveznosti na družbo Franck d.d., ki izide iz čezmejne združitve, ni ogrožena, ker je vsota osnovnega kapitala in vezanih rezerv družbe, ki izide iz čezmejne združitve, to je Franck d.d., višja od vsote osnovnega kapitala in vezanih rezerv prevzete družbe Franck Ljubljana d.o.o., katere prvotni upniki so bili.

Upniki prevzete družbe Franck Ljubljana d.o.o. bodo s čezmejno združitvijo s prevzemno družbo Franck d.d. postali upniki Franck d.d.. Več informacij o nameravani združitvi in njenih posledicah lahko upniki pridobijo na sedežu družbe Franck Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana.  Vsakemu upniku bo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dan prepis zgoraj navedenih listin.

Franck Ljubljana d.o.o.